Algemene Voorwaarden


Algemene Voorwaarden

 

Algemene Voorwaarden van Get Up & Running, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 71484752. Wanneer je traint en/of deelneemt aan een activiteit bij Get Up & Running ga je akkoord met deze algemene voorwaarden.

 

Begrippen

 

Sporter: iemand die traint bij Get Up & Running en fysiek en mentaal fit wil worden.  

Trainer: Trainer die training geeft aan sporters bij Get Up & Running.

Training: 60 minuten trainen, waar een warming-up onderdeel van is.

Vergoedingen: De prijzen die je betaalt de diensten van get up & running; deze worden naar buiten gebracht als inclusief btw prijzen. 

 

Get Up & Running diensten

 

Get Up & Running biedt verschillende diensten aan, namelijk Energy Control Methode en runningtherapie. Op alle diensten zijn dezelfde voorwaarden van toepassing.

 

Het bijwonen van trainingen is geheel op eigen risico. Houd er rekening mee dat je te allen tijde voor jezelf verantwoordelijk bent.

Wanneer je te laat bent voor een training of meting, gaat de tijd af van je lestijd en heeft de trainer het recht je te weigeren. Je krijgt geen geld terug wanneer je een training mist doordat je te laat was.

 

Afmelden voor een training of meting kan tot24 uur van tevoren. Doe je dit tijdig, dan kan deze opnieuw worden ingepland.

Wanneer je je tijdens een van de trainingen of metingen bij Get Up & Running misdraagt en de training verstoort, mag de trainer je, nadat hij je eerst heeft verzocht je fatsoenlijk te gedragen, verbieden om trainingen in de toekomst bij te wonen. Bij een traject vanuit de werkgever, wordt dit ook aan de werkgever vermeld.

 

Om een training bij te mogen wonen, geef je aan dat je, als sporter, in staat bent tot deelname aan de trainingen. Je neemt niet deel aan de trainingen wanneer dit in tegenspraak is met medische adviezen. Get Up & Running is niet aansprakelijk voor blessures of andere schade.

 

Tijdens de trainingen ben je zelf verantwoordelijk voor je spullen. Er kan gebruik worden gemaakt van de aanwezige kluisjes. Get Up & Running is niet aansprakelijk voor diefstal of beschadiging van meegebrachte spullen.

Bij gevaarlijk weer kan de training worden afgelast (hagel, storm of onweer). Onder alle andere omstandigheden gaat de training

gewoon door.

 

Get Up & Running – Overig

 

De werkzaamheden worden naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen uitgevoerd. Het betreft hier een inspanningsverplichting; dat wil zeggen dat Get Up & Running niet in staat voor het succes en welslagen van de trainingen of de begeleiding van de sporter; ook niet voor de mate waarin deze dienstverlening bijdraagt aan de gestelde doelen.

 

Alle door Get Up & Running verstrekte stukken, zoals loopschema’s , video’s enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door jou en mogen niet zonder voorafgaande toestemming van Get Up & Running worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht.

 

Get Up & Running is verplicht strikte vertrouwelijkheid in acht te nemen met betrekking tot ontvangen informatie. Get Up & Running verwerkt persoonsgegevens voor verschillende doeleinden. Voor meer informatie hierover kan het Privacy Statement worden geraadpleegd, te vinden via https://www.getupandrunning.nl/algemene-voorwaarden/privacy-statement/

 

Get Up & Running behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Je wordt verzocht deze Algemene Voorwaarden regelmatig te raadplegen, zodat je op de hoogte bent van wijzigingen.

 

Door akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden onthef je Get Up & Running van alle aansprakelijkheid voor letselschade en schade aan eigendommen.